TCL NT21181S彩电雷击后出现三无

09-08| http://www.dianzi6.com | 家电维修 - 家电维修 - 电视机维修 - 三无故障|人气:655

TCL NT21181S彩电雷击后出现三无

2. 1.6/5 V             15-10V摆动
3  1.5/0.7 V            0V 
4. 5.3/3.7 V            0V
5   2.7/1.6V            0V 
6   0/0V                0V
7   5.1/5.6V            0V 
8   0/0V                0V
9   5.1/5.1V            0V 
10  10 0/0V             0.8V
11 4.1/4.2V            3V摆动
12  0/0 V               0V  
13 1.7/0.9 V            0V
14  11.8/11.2 V       15-10V摆动

进行数据对比判断为该IC坏,将TDA18646-2P换后故障排除。

如果觉得 TCL NT21181S彩电雷击后出现三无这篇文章不错,可以推荐给朋友分享哦。
本文Tags:电视维修,家电维修 - 家电维修 - 电视机维修 - 三无故障,
此页提供TCL NT21181S彩电雷击后出现三无电视维修, 家电维修 - 家电维修 - 电视机维修 - 三无故障参考。本站还有更多的三无故障相关资料分享。
Copyright© www.dianzi6.com Inc. All rights reserved 。 1 2 3 4 5 6 7 8